80L:
  立式夹套一键通型(Ø470×940)
  卧式夹套一键通型(Ø470×940)
  立式夹套线控型(Ø470×940)
  卧式夹套线控型(Ø470×940)
100L:
  立式夹套一键通型(Ø470×1155)
  卧式夹套一键通型(Ø500×980)
  立式夹套线控型(Ø470×1155)
  卧式夹套线控型(Ø500×980)
大客户名称:
 
项目名称:
 
柔性定制要求:
 
您的姓名:
 
小于等于20个字符(包括A-Z、a-z、0-9、汉字、不含特殊字符)
您的电话:
 
小于等于32个字符(包含0-9、-、(、)、顿号)
手机号码:
 
由数字、“+”、中横杠“-”组成,最大允许20个字符
您的邮箱:
 
示例:example@mail.com
备注内容:
* 已输入字符:0
小于等于500字符
验证码: